ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กับอุดมศึกษา ณ ห้อง331 อาคาร3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาที่มีสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค