ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม KM "ระบบเบิกจ่ายเงินงานวิจัยและการเคลียร์หลักฐานการเบิกจ่ายงานวิจัย"

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม KM "ระบบเบิกจ่ายเงินงานวิจัยและการเคลียร์หลักฐานการเบิกจ่ายงานวิจัย" รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ พันธะกิจ บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการMT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์