ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ RMUTSV MOOC "อบรมเพื่อเตรียมอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนารายวิชา"

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ "MOOC คืออะไร มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC" , "แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อจัดทำ MOOC รูปแบบ และข้อพึงระวัง" และ "แนวทางการประยุกต์ edX platform เพื่อพัฒนา RMUTSV MOOC" ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างและปรับปรุงรายวิชาตามกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (Thai MOOC) รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม จำนวน 30 ท่าน