ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโรงเรียนทุ่งสง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโรงเรียนทุ่งสง ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในการเขียนแผนธุรกิจ