ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ(ICET II 2018: Critical Innovation)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอัจฉรา แสนบุตรดี นักศึกษาสาขาการเงิน
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทโปสเตอร์
และนางสาว กมลพรรณ ประชุมทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงานงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “National and International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018: Critical Innovation)
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฎกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ผลงาน/รางวัล: