ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรยา สิทธิสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เรืองอ่อน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคุณนิกร ลิขิตหวังพาณิช นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศักดิ์ภาคใต้ พาราวู๊ด ร่วมเป็นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในโครงการ