ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการรายวิชา : การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC"

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการรายวิชา : การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC" โดยศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายย่อย C9 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์