ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย หัวข้อ " ระบบ TCAS กับการศึกษาไทยยุค Thaiiland 4.0 "

และภาคบ่าย อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมต้อนคณะอาจารย์แนะแนวเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโ,ยีการจัดการ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ มทร.ศรีวิชัย