ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “An Ontology-Based Model for Treatment Guidelines  of Internet and Games Addiction” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4Th International Conference on Applied Science and Technology (ICAST2018)  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พีเอสยูลอดจ์ (PSU Lodge) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลงาน/รางวัล: