หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล #ครูดีเด่น ประจำปี2561

วันครู ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย

The Values of teachers "คุณค่าของครู"

ผลงาน/รางวัล: