หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น

#ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง

ผลงาน/รางวัล: