ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา"

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 ชิงโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์

รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี  แก้วคง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คุณพัชรินทร์  วิศาล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ.พนิดา  รัตนสุภา  อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  อาจารย์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อาจารย์จารีพร  เพชรชิต อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมากษัตริย์ไทย เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนของชุมชน และเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรได้แสดงผลงานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร