ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ ๙ มทร. ครั้งที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล

๑.

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับ     การบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practices)

๒.

นางสาวสุนทรี ทองดำหยู

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๓.

นางสาวอัจฉรา  แสนบุตรดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๔.

นางสาวกมลวรรณ สินธุเพ็ชร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๕.

นายฐิติวัสส์ ขนอม

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ       การประกวดสื่อ

๖.

นางสาวสุดธิดา ชนะคช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ

๗.

นายกฤตดิศักดิ์ ดาลุนฉิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ