ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University" ณ ห้องประชุมใช้บางยาง

โดย ผศ.จินตนา เลิศสกุล, ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์, ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง

ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ

 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์และบุคลากร ได้รับรางวัลการแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดี จำนวน 4 Cop ดังนี้

1. การบริการวิชาการ  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง, นายเดชนรินทร์ ตะปินา

3. การพัฒนานักศึกษา โดยนายสามารถ ศรีกาญจน์

4. การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยอาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, นางสาวนุชเนตร นาคะพันธ์

 
 

ผลงาน/รางวัล: