ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ Startup Thailand League

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผ่านเข้ารอบไป Demo จากการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League นำเสนอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดทำแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน”  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ให้บริการทางด้านการสืบค้น ประวัติ ชื่อ ที่อยู่ อายุของหมอพื้นบ้านในเขตภาคใต้ โรคที่ให้การรักษา สมุนไพรที่น่าสนใจ ชื่อตัวยาสรรพคุณ รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของตนเองได้

เป็นการร่วมมือกันจาก นักศึกษาทั้งหมด 3 สาขา และ 2 คณะ ในมหาลัยเดียวกัน โดยมี นางสาวปารฉัตร  มาศเมฆ (สาขาการบัญชี), นางสาวจันจิรา  เกนบุตร , นางสาวนฤมล  เนียมวงศ์ (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),  นางสาวชนิสรา  คีรีเพชร (สาขาการเงิน) จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ นายพงศ์ฆนา มหาสวัสดิ์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา