หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อดำรงตำแหน่งวิชา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

http://personnel.rmutsv.ac.th/sites/personnel.rmutsv.ac.th/files/20190429132846775.pdf