ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี
     นางสาวขนิษฐา ทองเดช
     นางสาวสุดารัตน์ ชูแสง
     อาจารย์อรอุมา สำลี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่4
"ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย"
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงาน/รางวัล: