ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดี  กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

"Article of the Year 2018 Award"

International Library and Information Science Society  (i-Liss.org)

จากบทความวิจัยเรื่อง

Ontology of Folk Song in the Greater Mekong Subregion,

Knowledge Organization Journal, 45(1), 33-42,

Indexed in ISI web of Science, Q2

ผลงาน/รางวัล: