ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

จัดทำโดย นายชัยมงคล นวลนุช 

นางสาวพฤทธิ์สร เกิดขุมทอง และ

นางสาวชญานิศ  ย่องนุ่น นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ที่ปรึกษา

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วม

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การวัดมาตรฐานพัฒนาการรวมถึงการประเมินของเด็ก การเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มความสะดวก พร้อมรหัสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูพัฒนาการของบุตรหลานในระบบดังกล่าวได้

ผลงาน/รางวัล: