ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงงานทางกาบัญชี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ หัวหน้าสาขาการบัญชี บุคลากร และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 37คน ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรายวิชาโครงงานทางการบัญชี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ