หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงงานทางกาบัญชี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ หัวหน้าสาขาการบัญชี บุคลากร และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 37คน ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรายวิชาโครงงานทางการบัญชี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ