ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน"

โครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน"

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน" 
ณ ห้องMT207 อาคารศรีสรรพวิทย์
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสาขาการตลาดเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
อาจารย์ ผศ.พนิดา รัตนสุภา อาจารย์ ผศ.สาวิตรี มุณีศรี
อาจารย์เย็นจิตร นาคพุ่ม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน