ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแสดงความยินดี กับ
 
อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Indexed in Scopus

ในวารสาร Test Engineering and Management

VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120
Page No. 2542 - 2547
หัวข้อ The development of competency in ICT for
small and medium sized enterprises in
Nakhon Si Thammarat province.
(งานวิจัยงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560)
 
อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Indexed in Scopus
ในวารสาร Test Engineering and Management
VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120
Page No. 2534 - 2541
หัวข้อ Information System Development for Knowledge Management
increasing Production Quality of Monthong Durian.
(งานวิจัยงบแผ่นดิน วช ปีงบประมาณ 2561)
 
 
 
 
ผลงาน/รางวัล: