หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขา

ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)