ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Flipped Classroom"

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจ

ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Flipped Classroom"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ