ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล
การนำเสนอประเภท Poster จาก
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8                  
(The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2020)”
ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัล : Very Good
เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Website Tourism of Community Way with Local Knowledge, Phra Phrom District Nakhon Sri Thammarat
นางสาวธันยาภรณ์  สิทธิศักดิ์, นางสาวกาญจนาพร นวลแก้ว,  นางสาวคณิตา จันทร์ทอง
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม, และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
 
รางวัล : Very Good
การพัฒนาระบบร้านวินเทจเฮาส์เฟอร์นิเจอร์ยุโรป
SALES SYSTEM DEVELOPMENT VINTAGE HOUSE EUROPEAN FURNITURE SHOP
นางสาวณัฏฐธิดา สังข์ชุม, นางสาวกาญจนา นามวงษ์ ,นางสาวอซีซะ รัตนพงศ
อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม และอาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร
 รางวัล : Very Good
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา
The Applying of Content Management System in Development Agro-tourism Route in songkhla Province
นางสาวปิยรัตน์ น้อยเต็ม, นางสาวนันทิยา ศุภมาศอมรา,
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ และ อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน

รางวัล : Good
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางปั่นจักรยาน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of Web Application Recommending Cycling Routes Thung-Song District, Nakhon Si Thammarat Province
นายโกศัลย์  จันทร์พิบูลย์,นายวชากร ทวีโชติวรกุล
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
 
รางวัล : Good
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์พิธีกรรมในลุ่มน้ำปากพนัง
Design and Development Website to Preserve Rite in the Pak Phanang River Basin
นายนครินทร์ สิทธิดำรงค์ , นางสาวนราทิพย์ นนทอง, นายพงศธร สุทธิแป้น,  
อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์, อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน และอาจารย์ปิยะพงค์ เสนานุช
 
รางวัล : Good
ระบบจัดการคลังน้ำดื่ม กรณีศึกษา โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านกลางเหนือ
Drinking water fiscal management system: A case study of drinking water production plant in Ban Klang Nuea communit
นางสาวดวงฤดี เฉี้ยนเงิน, นางสาวสิรินันต์ ทองท่า
อาจารย์จุฑาภรณ์  เลิศไกร1, อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร 
 
รางวัล : Good
การพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด
THE DEVELOPMENT OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF BORDER PATROL POLICE 42 LTD.
นางสาวนุชนาฎ เสนสม, นางสาวมณฑิรา เกลี้ยงตะพงษ์
อาจารย์จันทิรา ภูมา, อาจารย์ ดร.อภิชัย จันอุดม, อาจารย์ปิยพงษ์ เสนานุช
 
รางวัล : Good
การพัฒนาระบบการสั่งอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคันทรีเลิฟทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
The development of a food ordering system
A case study of Country Love Thung Song restaurant
Nakhon Si Thammarat Province
นางสาวจารุวรรณ เกตุบูรณะ, นางสาวปิยวรรณ  ไชยศิริ
อาจารย์พจนา หอมหวล