ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

ขอแสดงความยินดี กับ
นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นส.สโรชา วันธงไชย
นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล
นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์
นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day 

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ
กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม
ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day
ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลงาน/รางวัล: