ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ
"สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด"
รับเกียรติจากอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน ชั่วโมงเขียนโค๊ด (Hour of Code) ที่ช่วยเพิ่มความชำนาญด้วยสถานการณ์ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง
โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมจำนวน 30 รูปจาก วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร ณ ห้อง MT 503 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ