ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563คณะเทคโนโลยีการจัดการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
1. สนับสนุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์โพยมพร รักษาชล จำนวน 5,000 บาท
ผู้รับทุน นางสาวอินทิรา จริวัฒถิรเดช สาขาการบัญชี
2. สนับสนุนทุนการศึกษาโดย คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการจัดการ จำนวน 5,000 บาท
ผู้รับทุน นายทรงกลด ทองอยู่ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
3. สนับสนุนทุนการศึกษาโดย คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการจัดการ
คุณอรุณ พรหมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการบัญชี จำนวน 5,000 บาท
ผู้รับทุน นางสาวกนกภรณ์ ยี่มี สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
4.สนับสนุนทุนการศึกษาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ จำนวน 2,000 บาท
คุณกมลวรรณ มีขันทอง (เจ้าของร้าน Lean Jang Clinic) จำนวน 2,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แสงทอง จำนวน 500 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี มุนีศรี จำนวน 500 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,000 บาท
ผู้รับทุน นางสาวสุพรรณี ไกลปทุม สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
5. สนับสนุนทุนการศึกษาโดย
อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง จำนวน 3,000 บาท
อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,000 บาท
ผู้รับทุน นางสาวอารียา แก้วสุดชี สาขาวิชาการบัญชี