ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการบริการวิชาการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563”

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
อาจารย์ ดร.พัชรี. พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ
คุณครบศรี สุนทรานุรักษ์ ผู้จัดการสาขาทุ่งสง
คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร หน่วยงานสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 17
อาจารย์ ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
ผศ.ว่าที่ รต.ปรีชา มุณีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย
ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการ
ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากนักศึกษา