ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 8.30 น.
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปี 2562
รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.ศิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
อาจารย์ราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการ)
อาจารย์เปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการและเลขานุการ)
โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อบริหารควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนแบบครบวงจร มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้มีการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของทางมหาวิทยาลัย พร้อมข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะ

เวลา 13.30น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ตัวแทน
รับเกียรติจาก
: คุณพัชรี เจริญเร็ว ผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการจัดการ
: คุณบุญช่วย ชนะสงคราม ประธานชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
: คุณเปรมพงศ์ พุฒซ้อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ปัจจุบันทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
: คุณนุชจิราภรณ์ เมืองไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน
ปัจจุบันทำงาน บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: คุณกมลรัตน์ อรุณรัตนา ศิษย์เก่าสาขาการบัญชีปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
และขอขอบคุณตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน