ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย THUNKABLE

วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนทุ่งสงวิทยาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย THUNKABLE ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502 #คณะเทคโนโลยีการจัดการ #อาคารศรีสรรพวิทย์
โดย ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์, ผศ.นุชากร คงยะฤทธิ์
อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร, อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย