ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการป่าสวยน้ำใส รวมใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

#โครงการป่าสวยน้ำใสรวมใจสายสัมพันธ์ครั้งที่10 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับ บุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการป่าสวยน้ำใส รวมใจสายสัมพันธ์ ครั้งที่10 
ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ที่เป็นต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ และเป็นการปลูกจิตสำนึกร่วมกันหวงแหนทรัพยากรป่าไม้