ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน ที่กำลังจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 
มีความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ และรับทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังฝึกประสบการณ์และฝึกกิจศึกษา
ณ ห้องประชุมศรีวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ