ขอเชิญเโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญบุคลากร”สายวิชาการ”
เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

กำหนดส่งใบสมัครร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 

นำเสนอผลงานการประกวด (ออนไลน์)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
*จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting