ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง 

ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1

Transforming Locality into a Tourist Destination:
A Supply-Demand Gap Analysis, the Case of Province in Northeast, Thailand.

Issue Title: Issue 3
Received: 08 February, 2021
Accepted: 19 March, 2021
Published: 22 May, 2021 Pages:- 1404 – 1415
Copyright © 2021 by author(s) and Linguistica Antverpiensia

ผลงาน/รางวัล: