แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 50 นั้น
ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้

  • การยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/ 
ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564

  • การขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสาร เพื่อทำการขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/ 
ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้
 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf
 2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf และ
ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร โดยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
อัพโหลดเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564
***หากนักศึกษาทั้งหมดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลังจากปิดระบบวันที่ 23 สิงหาคมแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ และโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป