มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033
เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง” 
โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034
เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม” 
โดย นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยสุข และคณะ 
 นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โดยอาจารย์จันทิรา  ภูมา อาจารย์ที่ปรึกษา