ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ทุนการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
ยื่นเอกสารหลักฐาน
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564