ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 
โดย ผอ.กมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม ประธานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต 

และว่าที่ ร.อ. ประการ  ผาแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ 
ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว