ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน

อาจารย์น้ำฝน  รัตนาภิรมย์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร

อาจารย์สุรัตน์ ลีละตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อาจารย์พิเศษด้านการสอบบัญชี