ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE)
หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ท่านที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
ลงทะเบียนหรือดูลายละเอียดได้ที่
https://rcimcon.rmutr.ac.th/