ประชุม ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันที่ 16  ธันวาคม 2564 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ร่วมประชุมที่ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) 
สรุปการประชุม และรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการสัมมนาและ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
และ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings)