ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 
เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชกำหนดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และผ่านระบบสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings)

นำโดย นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางจิณัฐชา วรรณโสภณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศรัณย์นัทธ์  อมรกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
และ นายจรินทร์ จันทร์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมช นครศรีธรรมราช