สืบสานอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ภูษณะ  พลสงคราม และ ดร.สุพัตรา  คำแหง
เดินทางเข้าพบ นายประสงค์  เพชรทอง ปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นายวิรัตน์ คงหวัง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกหญ้า เพื่อขอคำแนะนำการปลูกหญ้าเนเปียร์ และเยี่ยมชมแปลงหญ้า เพื่อรองรับและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมพัทลุง