พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ 7 มกราคม 2565
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ,
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และ นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธวัชชัย จุติประภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์