รับมอบทุน “กองทุนสวัสดิการเพื่อนักศึกษา”

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.เกศกุฎา โกฏิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จาก กองทุนสวัสดิการเพื่อนักศึกษา โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา  จำนวน 14 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น และมีฐานะยากจน