โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการมีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ นำเสนอหลักสูตร 
ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาการออกแบบกลยุทธ์นวัตกรรมเมือง นวัตกรรมอาหารประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดร.ภัทร ยืนยง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการ สถาบันอาศรมศิลป์
อาจารย์อุมาพร แต่งเกลี้ยง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ผู้จัดการทั่วไป LoRio Hotel Krabi
ผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..…