ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแจ้งกำหนดการลำดับการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอแจ้งกำหนดการลำดับการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
หมายเหตุ ขอความร่วมมือในบัณฑิตทุกท่านตรงต่อเวลา และ จดจำหมู่ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อสะดวกและง่ายต่อการเข้าร่วมบันทึก