ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา  แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีทุนการศึกษา สนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

1.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาตามแผนการเรียน ในระดับปริญญาตรี

1.2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ครอบครัวมีรายได้รวมต่ำกว่า 360,000 บาท/ปี

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม

1.5 ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว ยกเว้นเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

 

2.ขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาทุน

2.1 การยื่นใบสมัคร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ 

 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน

มายัง งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

ภายในวันที่  29 กรฎาคม 2565 ในเวลาราชการ

2.2 ติดต่อสอบถามข้อมูล 075-773240,08-6270-3493

 

3.หลักฐานการขอรับทุน

3.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว

3.2 ใบแสดงผลการเรียน

3.3 สำเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ขอรับทุน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.5 สำเนาบัตรนักศึกษา/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

3.6 อื่นๆ(เอกสารภาพทำกิจกรรม เกียรติบัตร ภาพบ้านพัก)