ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน"

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับเกียรติจากอาจารย์กัญญมน มีแก้ว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และ 
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช บรรยายทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
- สำหรับการดำเนินโครงการ และระเบียบการเดินทางไปราชการ
รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ  พันธะกิจ หัวหน้างานการเงินสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ 

แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการและการเดินทางไปราชการ
โดย  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 309 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย